ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ

Πεζοπορία στο Μπούρινο στα Έλατα Ροδιανής. Σημείο συνάντησης η Κοζάνη.

Choose your next hiking adventure

Event Details